Skolepatrulje

Af Anne Katrine Gjerløff

Skolepatrulje

Allerede før der kom biler på vejene, kunne der ske ulykker med hestevogne og børn på gader og stræder. I 1900-tallets første årtier blev færdselslære et emne som mange lærere introducerede eleverne til, bl.a. gennem anskuelsestavler, små hæfter og formaninger.  I 1930'erne oprettedes et råd (senere Rådet For Sikker Trafik), der satte opmærksomhed på trafiksikkerhed gennem kampagner. Med tiden udgav rådet også materialer om trafiksikkerhed henvendt til skolebørn. Rådet kom i direkte kontakt med skolerne gennem bl.a. et cirkulære fra 1965, hvor Undervisningsministeriet henstillede "...at der ved større skoler udpeges en lærer til at varetage kontakten med politiet og Rådet for Større Færdselssikkerhed".

Cirkulæret fra 1952

På nogle skoler begyndte man også at uddanne ældre elever til skolepatruljer, der kunne hjælpe de yngste med at passere skolevejen uden fare. I et cirkulære fra 1952 blev skolerne pålagt at overveje muligheden for at oprette patruljer i samarbejde med politiet: "Skolepatruljer har vist sig meget nyttige ved de skoler, hvor de er oprettet, og ministeriet finder derfor anledning til at henstille, at skolemyndighederne efter samråd med politimesteren tager under overvejelse at oprette skolepatruljer ved de skoler, hvis elever skal passerer over de vanskelige trafikknudepunkter eller over hovedveje med stærk trafik på vejen til og fra skole." Fra cirkulære om undervisning i færdselslære i skolerne mm, 8.7.1952