Atuarfik – den grønlandske skole

Af Anne Katrine Gjerløff

Atuarfik betyder skole på grønlandsk. Frem til 1905 var den grønlandske skoleundervisning organiseret af præsterne i den danske mission i Grønland, men i 1905 fik landet en egentlig skolelov, der lagde skolesystemet ind under det danske kirke- og skoleministerieum, det såkaldte kultusministerium.

Efter 2. verdenskrig kom der en voldsom interesse for at reformere det grønlandske skolesystem, der havde udfordringer på grund af landets udstrakte geografi og manglen på uddannede lærere. De følgende grønlandske skolelove fra 1950 og 1967 afspejler en klar tendens til at indrette skolen efter dansk forbillede og især prioritere det danske sprog højt.

Med vedtagelsen af den grønlandske skolelov af 1950 blev der indført en opdeling af eleverne på Grønland i A og B klasser efter andet klassetrin. I A klasserne undervistes på grønlandsk, mens der i B klasserne blev undervist på dansk i en lang række fag. Opdelingen af børnene blev gennemført af skolerne, men forældrene havde dog mulighed for aktivt at vælge A-klasserne ud fra en betragtning om beskyttelse af det grønlandske sprog og kultur. Denne mulighed tiltrak sig imidlertid ikke megen opmærksomhed, hvilket vidner om B-klassernes – og dermed den dansksprogede undervisnings - popularitet. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, hvorledes terminologien A og B-klasser svarer til den samtidige danske opdeling af eleverne efter 5. klasse i almen og boglige klasser.

Mere og bedre danskundervisning

Ifølge 1950-loven bestod den grønlandske skole af en syvårig obligatorisk folkeskole efterfulgt af en firårig realskole. Men det havde imidlertid vist sig nødvendigt at indføre en et-to årig præparandskole mellem de to trin afsluttende med en eksamen, fordi de grønlandske børns danskkundskaber ikke var gode nok til et bestå en dansk realeksamen. Der blev således indført to sådanne præparandklasser i Godthåb (Nuuk), hvortil egnede børn fra 5-7. klassetrin kunne sendes som forberedelse til realskolen og dermed få mulighed for at forbedre sine danskkundskaber.

Med vedtagelsen af 1967 loven blev opdelingen mellem A og B klasser efter andet klassetrin afskaffet, men den blev erstattet af en opdeling af eleverne efter 5. klasse. Eleverne blev nu opdelt i en A-linje rettet mod 8-10 klasse og en B-linje rettet mod den toårige præparand skole, der agerede springbræt for realskolen. 1967-loven tog eksplicit sigte på at synkronisere den grønlandske og danske skole. Lovgivningshistorien afspejler dermed den stærkt stigende betydning som det danske sprog fik på Grønland. Danske sprogkompetencer blev adgangsbillet til en videregående uddannelse, hvilket ikke mindst kom til udtryk i præparandarrangementets målsætning om at lære grønlandske børn dansk i Danmark.